0item(s)

You have no items in your shopping cart.

Product was successfully added to your shopping cart.

 

วิธีการชำระเงิน

 

1. ชำระเงินด้วย Credit Cards


We accept VISA or Master Card from all banks.

Firstly please double check merchant info and total amount of your payment on the top of the page. Bisous Bisous is a part of K.M.Interlab Co., Ltd.

If everything is right, then fill in credit card info and click "Continue Payment".

One Time Password (OTP) is usually required to complete your payment. Usually OTP will be sent via sms. Don't forget to click "Request OTP" button in case no sms received in a few minutes after OTP confirmation page shown up.

After fill in OTP and click "Submit", payment status will be informed in a few seconds. If payment is successful, the current page will be redirected to our Thank You page automatically.

ทีมงาน Bisous Bisous ยินดีรับบัตร VISA และ Master Card ทุกธนาคาร

ก่อนที่จะเริ่มชำระเงิน กรุณาตรวจสอบข้อมูลร้านค้าและจำนวนเงินทุกครั้ง ข้อมูลทั้งหมด แสดงอยู่ด้านบนของหน้าจอรับชำระ

ถ้าข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลบัตรเครดิต บัตรเดบิตของท่าน จากนั้นกดปุ่ม "Continue Payment"

โดยทั่วไป รหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (OTP)จะถูกใช้สำหรับยืนยันการชำระเงิน ซึ่งปกติแล้ว OTP จะถูกส่งผ่านทาง sms. อย่าลืม กดปุ่ม "Request OTP" กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ sms หลังจากที่ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการชำระเงินด้วย OTP

หลังจากกรอก OTP และกดปุ่ม "Submit" สถานะการชำระเงินจะแสดงให้ทราบที่หน้าจอ ปกติใช้เวลาเพียง 2-3 วินาที ซึ่งถ้าผลการชำระเงินเรียบร้อย หน้าจอเปลี่ยนเป็นหน้าจอขอขอบคุณลูกค้าของ Bisous Bisous โดยอัตโนมัติ2. ชำระเงินสดที่ Over The Counter

 

 

ทีมงาน Bisous Bisous ยินดีรับชำระผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ก่อนที่จะเริ่มชำระเงิน กรุณาตรวจสอบข้อมูลร้านค้าและจำนวนเงินทุกครั้ง ข้อมูลทั้งหมด แสดงอยู่ด้านบนของหน้าจอรับชำระ

ถ้าข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ลูกค้าสามารถเลือกสถานที่ ร้านค้า ที่รับบริการชำระค่าสินค้า ค่าบริการต่างๆ โดยสถานที่และร้านค้าที่ร่วมให้บริการรับชำระค่าสินค้าของ Bisous Bisous ประกอบด้วย เทสโก้ โลตัส / บิ๊กซี / เพย์แอทโพสท์/ เอ็มเปย์ / ทรูมันนี่/ เซ็นเพย์ โดย เซ็นทรัล และ บุญเติม

สำหรับค่าธรรมเนียมการชำระเงินช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ โดยจะเรียกเก็บจากลูกค้าโดยตรง

หลังจากเลือกสถานที่ชำระเงินได้แล้ว ให้กรอกชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ กดปุ่ม "Continue Payment" ระบบจะจัดเตรียมข้อมูลสำหรับชำระเงินบนหน้าจอ และทางเมล์

ข้อมูลบนหน้าจอ ประกอบด้วย ข้อมูลร้านค้าที่ขายสินค้า ข้อมูลสถานที่ที่ลูกค้าเลือกที่จะไปชำระเงินค่าสินค้า คิวอาร์โค้ด บาร์โค้ด หมายเลขอ้างอิงการชำระเงิน ยอดเงินที่ต้องชำระ วันที่และเวลาที่ครบกำหนดชำระเงิน โดยลูกค้าสามารถ take screenshot เก็บภาพไว้ใช้ในการชำระเงินได้

ข้อมูลในอีเมล์ ประกอบด้วย ข้อมูลร้านค้าที่ขายสินค้า ชื่อ นามสกุลลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลสถานที่ที่ลูกค้าเลือกที่จะไปชำระเงินค่าสินค้า หมายเลขอ้างอิงการชำระเงิน ยอดเงินที่ต้องชำระ วันที่และเวลาที่ครบกำหนดชำระเงิน และปุ่มสำหรับสร้างบาร์โค้ดเมื่อลูกค้าไปชำระเงิน

หมายเหตุ: ระบบจะส่งอีเมล์ยืนยันการชำระเงินของลูกค้าเมื่อได้รับเงินโอนเข้าจากผู้ให้บริการเป็นที่เรียบร้อย ถ้าลูกค้าไม่ได้รับอีเมล์ภายใน 2 วันทำการหลังลูกค้าชำระเงินเรียบร้อย แนะนำให้รีบติดต่อ Bisous Bisous Call Center เบอร์โทรศัพท์ 02-700-5757 ทีมงานยินดีให้บริการตรวจสอบ จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.3. ชำระผ่าน Bank Service
ทีมงาน Bisous Bisous ยินดีรับชำระผ่านช่องทาง Bank Service

เช่นเดียวกับการชำระเงินในทุกช่องทาง กรุณาตรวจสอบข้อมูลร้านค้าและจำนวนเงินทุกครั้ง ข้อมูลทั้งหมด แสดงอยู่ด้านบนของหน้าจอรับชำระ ก่อนทุกครั้ง

ค่าธรรมเนียมการชำระเงินช่องทาง Bank Serviceขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ โดยจะเรียกเก็บจากลูกค้าโดยตรง

ถ้าข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ลูกค้าสามารถเลือกธนาคาร และช่องทางที่ลูกค้าต้องการชำระเงิน ซึ่งโดยปกติ จะมีให้เลือก 4 ช่องทาง ประกอบด้วย Internet Banking/ Direct Debit via Web Payment/ Bank Counter และ ATM

หลังจากเลือกสถานที่ชำระเงินได้แล้ว ให้กรอกชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ กดปุ่ม "Continue Payment" ระบบจะจัดเตรียมข้อมูลสำหรับชำระเงินบนหน้าจอ และทางเมล์

ข้อมูลบนหน้าจอ ประกอบด้วย ข้อมูลร้านค้าที่ขายสินค้า ข้อมูลสถานที่ที่ลูกค้าเลือกที่จะไปชำระเงินค่าสินค้า คิวอาร์โค้ด บาร์โค้ด หมายเลขอ้างอิงการชำระเงิน ยอดเงินที่ต้องชำระ วันที่และเวลาที่ครบกำหนดชำระเงิน โดยลูกค้าสามารถ take screenshot เก็บภาพไว้ใช้ในการชำระเงินได้

ข้อมูลในอีเมล์ ประกอบด้วย ข้อมูลร้านค้าที่ขายสินค้า ชื่อ นามสกุลลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลสถานที่ที่ลูกค้าเลือกที่จะไปชำระเงินค่าสินค้า หมายเลขอ้างอิงการชำระเงิน ยอดเงินที่ต้องชำระ วันที่และเวลาที่ครบกำหนดชำระเงิน และปุ่มสำหรับสร้างบาร์โค้ดเมื่อลูกค้าไปชำระเงิน

หมายเหตุ: ระบบจะส่งอีเมล์ยืนยันการชำระเงินของลูกค้าเมื่อได้รับเงินโอนเข้าจากผู้ให้บริการเป็นที่เรียบร้อย ถ้าลูกค้าไม่ได้รับอีเมล์ภายใน 2 วันทำการหลังลูกค้าชำระเงินเรียบร้อย แนะนำให้รีบติดต่อ Bisous Bisous Call Center เบอร์โทรศัพท์ 02-700-5757 ทีมงานยินดีให้บริการตรวจสอบ จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.

 *หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งอีเมลยืนยันรับการชำระเงินของคุณภายใน 5 นาที